top of page

Yahowa Charwaha Mera - Easy Chords and Notes Chart | Yeshu Ke Geet

Download Chords & Notes Chart of "Yahowa Charwaha Mera"

YAHOWA CHARWAHA MERA - EASY CHORDS AND N
.
Download • 304KB

Key: G Major

Chords: G, C, D


CHORDS


CHORUS

G

Yahowah charwaha mera

C Koi ghati mujhe nahi hai

D Hari charaiyon me mujhe

G sneh se charata wo hai

VERSE 1

G Mrityu ke andhakar se

C main jo jaata tha

D Prabhu Yeshu karuna se

G tasalli mujhe di hai Yahowa charwaha...

VERSE 2 G

Shatruo ke samne C

mez ko bichhata vo hai

D Prabhu ne jo tyar ki,

G man mera magan hai, Yahowa charwaha...

VERSE 3 G

Sir par wo tel mala hai,

C abhishek mujhe kiya hai

D Dil mera bhar gaya hai,

G aur umad bhi raha hai, Yahowa charwaha...

VERSE 4 G

Sarwada Prabhu ke ghar me,

C karunga niwas jo main

D Karuna bhalai uski,

G anandit mujhe karti hai, Yahowa charwaha


NOTES


CHORUS

Yahowah charwaha mera

G G F# E D E D B Koi ghati mujhe nahi hai

G G F# E D D B C E Hari charaiyon me mujhe

F# F# F# F# G A B A sneh se charata wo hai

B B C B A E F# G

VERSE 1 Mrityu ke andhakar se

B B C B A G A B main jo jaata tha

B B C B A G F# E Prabhu Yeshu karuna se

F# F# F# F# F# G A B A tasalli mujhe di hai

B B C B A E F# G Yahowa charwaha...

VERSE 2

Shatruo ke samne B B C B A G A B

mez ko bichhata vo hai

B B C B A G F# E Prabhu ne jo tyar ki,

F# F# F# F# F# G A B A man mera magan hai,

B B C B A E F# G Yahowa charwaha...

VERSE 3

Sir par wo tel mala hai,

B B C B A G A B abhishek mujhe kiya hai

B B C B A G F# E Dil mera bhar gaya hai,

F# F# F# F# F# G A B A aur umad bhi raha hai,

B B C B A E F# G Yahowa charwaha...

VERSE 4

Sarwada Prabhu ke ghar me,

B B C B A G A B karunga niwas jo main

B B C B A G F# E Karuna bhalai uski,

F# F# F# F# F# G A B A anandit mujhe karti hai,

B B C B A E F# G Yahowa charwaha

4,961 views0 comments

Comentarios


bottom of page